Regulamin

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH W RAMACH AKADEMII MŁODYCH SERC W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

 1. Organizatorem zajęć w ramach Akademii Młodych Serc, zwanej dalej AMS jest Politechnika Opolska z siedzibą w Opolu, zwana dalej Uczelnią.
 2. W zajęciach AMS mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 45 lat.
 3. Zajęcia w ramach AMS odbywają się w obiektach Uczelni oraz w Świetlicy Wiejskiej w Suchym Borze dla mieszkańców gminy Chrząstowice.
 4. Zajęcia AMS w obiektach Uczelni odbywać się będą co tydzień, w czwartki, od miesiąca października 2022 r. do miesiąca czerwca 2023 r., według harmonogramu dostępnego na stronie https://twoja.po.edu.pl/akademia/ams-wyklady-zjazdy/ams-wyklady-2022-2023/ i warunków określonych przez Uczelnię.
 5. Zajęcia AMS w Świetlicy Wiejskiej w Suchym Borze odbywać się będą raz w miesiącu w poniedziałki, od miesiąca listopada 2022 r. do miesiąca czerwca 2023 r., według harmonogramu dostępnego na stronie https://twoja.po.edu.pl/akademia/ams-wyklady-zjazdy/ams-wyklady-2022-2023/ i warunków określonych przez Uczelnię.
 6. Kandydaci do AMS rejestrują się internetowo w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK.po.edu.pl). Przyjęcie do AMS następuje według kolejności rejestracji. Kandydaci nieprzyjęci do AMS zostaną wpisani na listę rezerwową.  
 7. Podczas rekrutacji kandydaci do AMS podają, następujące dane osobowe: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, zainteresowania, wykształcenie, telefon kontaktowy, adres e-mail i status: pracownik, przedsiębiorca, emeryt, rencista lub inny.
 8. Kandydat zobowiązany jest do podania poprawnego adresu e-mail, który jest niezbędny do zarejestrowania kandydata i prowadzenia korespondencji. Brak kontaktu z kandydatem drogą elektroniczną, wynikły z podania błędnego adresu e-mail, zwalnia Uczelnię z obowiązku powiadamiania kandydata o wyniku rekrutacji.
 9. Wyniki rekrutacji do AMS zostaną przekazane kandydatom drogą elektroniczną, najpóźniej 3 dni przed inauguracją roku akademickiego AMS.
 10. W przypadku niespełnienia warunków regulaminu AMS lub rezygnacji z udziału w AMS do AMS będą przyjęte kolejni kandydaci z listy rezerwowej.
 11. W przypadku niewypełnienia limitu wolnych miejsc w AMS, kandydat może zostać przyjęty do AMS w trakcie trwania zajęć AMS, wypełniając formularz papierowy otrzymany podczas zajęć.
 12. Kontakt Uczelni z uczestnikami AMS odbywa się drogą elektroniczną, za pośrednictwem adresu e-mailowego: kalinowski@po.edu.pl.
 13. Uczestnik AMS zobowiązany jest dostosować się do warunków organizacji zajęć, wynikających z sytuacji epidemiologicznej. Możliwa jest zmiana terminów zajęć oraz ich formy, z zajęć stacjonarnych, na zajęcia w formie online.
 14. Uczestnicy AMS nie wnoszą opłat za udział w zajęciach AMS.
 15. Dodatkowe, ewentualne zajęcia AMS, w formie warsztatów i ćwiczeń specjalistycznych, odbywać się będą według ustalonego harmonogramu. Udział w tej formie zajęć będzie bezpłatny w przypadku otrzymania dofinansowania przez Uczelnię. W przypadku braku dofinansowania, wysokość opłaty za zajęcia w formie warsztatów i ćwiczeń specjalistycznych zależeć będzie od liczby uczestników zainteresowanych tymi formami zajęć. Cennik za kursy językowe znajduje się na stronie https://twoja.po.edu.pl/akademia/.
 16. Uczestnik AMS biorący udział w zajęciach AMS w formie stacjonarnej otrzyma stosowny wpis do indeksu.
 17. Uczestnictwo w przynajmniej 5 zajęciach AMS upoważnia uczestnika do otrzymania dyplomu ukończenia AMS.
 18. Dyplomy ukończenia AMS zostaną wręczone uczestnikom AMS podczas ostatnich zajęć. W razie prowadzenia zajęć AMS w formie online dyplomy ukończenia AMS uczestnicy otrzymają drogą elektroniczną.
 19. Uczelnia zastrzega sobie prawo zmiany terminów zajęć, o czym uczestnicy AMS będą informowani poprzez stronę internetową lub e-mail albo na zajęciach.
 20. Administratorem danych osobowych uczestników AMS jest Politechnika Opolska z siedzibą w Opolu, 45-758 Opole, ul. Prószkowska 76. Inspektor ochrony danych osobowych w Politechnice Opolskiej w Opolu dostępny jest pod adresem email: iod@po.opole.pl. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celu uczestnictwa w AMS. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane przez okres trwania zajęć AMS. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
 21. Udział w rekrutacji do AMS jest jednocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez kandydatów do AMS, w zakresie niezbędnym do uczestnictwa w AMS oraz na publikowanie zdjęć i materiałów filmowych z wizerunkiem uczestnika na stronach internetowych Uczelni oraz w materiałach promocyjnych. Udział w rekrutacji do AMS oznacza także zgodę kandydatów do AMS na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji dotyczących AMS.