Regulamin

 1. Organizatorem Akademii Młodych Serc, zwanej dalej AMS jest Politechnika Opolska z siedzibą w Opolu.
 2. W zajęciach AMS mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 45 lat.
 3. Zajęcia w ramach AMS odbywają się w obiektach Politechniki Opolskiej.
 4. Kandydaci do AMS rejestrują się internetowo w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).
 5. Podczas rekrutacji niezbędne jest podanie następujących danych osobowych imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, zainteresowania, wykształcenie, telefon kontaktowy, adres e-mail, status: pracownik, przedsiębiorca, emeryt, rencista i inny.
 6. Internetowy system rekrutacji zarejestruje określoną liczbę kandydatów, które zostaną przyjęte do AMS. Pozostałe osoby zostaną umieszczone na liście rezerwowej.
 7. Wyniki rekrutacji zostaną przekazane kandydatom drogą elektroniczną, najpóźniej 3 dni przed inauguracją roku akademickiego AMS.
 8. Kandydat zobowiązany jest do podania poprawnego adresu e-mail, który jest niezbędny do pełnego zarejestrowania kandydata i prowadzenia późniejszej korespondencji. Niemożność kontaktu drogą elektroniczną, wynikłego z podania błędnego adresu e-mail, zwalnia Organizatora z konieczności powiadamiania o wynikach rekrutacji i w sprawach organizacyjnych.
 9. W przypadku niespełnienia warunków Regulaminu AMS lub rezygnacji uczestnika z udziału w AMS do AMS kwalifikowane będą kolejne osoby z listy rezerwowej, które Organizator poinformuje drogą elektroniczną.
 10. Kontakt Organizatora z uczestnikami AMS odbywać się będzie drogą elektroniczną, za pośrednictwem adresu e-mailowego: kalinowski@po.edu.pl.
 11. Ustala się następujące zasady uczestniczenia w zajęciach AMS:
  1. Uczestnik zobowiązany jest przybyć na zajęcia co najmniej 5 minut przed ich rozpoczęciem i po wejściu do budynku zdezynfekować dłonie.
  2. Podczas pobytu na Politechnice Opolskiej należy myć często ręce i zachowywać należyty odstęp pomiędzy osobami.
  3. Organizator zaleca:
   • zakrywanie ust i nosa podczas przebywania w ciągach komunikacyjnych oraz w toaletach,
   • zakładanie rękawiczek ochronnych podczas zajęć laboratoryjnych,
   • prowadzący może ustalić dodatkowe środki ochrony.
  4. jeśli podczas zajęć nie jest możliwe zachowanie dystansu społecznego 1,5 m pomiędzy uczestnikami zajęć, należy obowiązkowo zakryć usta i nos,
  5. uczestnik nie może brać udziału w zajęciach jeśli ma jeden, z następujących objawów: gorączka, stany podgorączkowe, utrata węchu i smaku, suchy kaszel, duszności, ból gardła, bóle w klatce piersiowej lub biegunka,
  6. uczestnik zaopatruje się w środki ochrony, o których mowa w lit. c) we własnym zakresie.
 12. Wykłady AMS odbywać się będą w każdy czwartek – od miesiąca października danego roku do miesiąca czerwca następnego roku kalendarzowego, według harmonogramu zajęć (dostępnego na stronie internetowej) i warunków określonych przez Organizatora.
 13. Uczestnik zobowiązany jest dostosować się do warunków organizacji wykładów, wynikających z sytuacji epidemiologicznej. Możliwa jest zmiana częstotliwości spotkań oraz ich formy z zajęć w sali wykładowej na zajęcia online.
 14. Uczestnicy zwolnieni są z wnoszenia opłat za udział w wykładach.
 15. Ewentualne dodatkowe warsztaty oraz ćwiczenia specjalistyczne AMS odbywać się będą według ustalonego harmonogramu. Udział w tej formie zajęć będzie bezpłatny w przypadku otrzymania dofinansowania przez Organizatora. W przypadku braku dofinansowania, zapłata za zajęcia będzie uzależniona od liczby zainteresowanych uczestników. Opłaty zostanie wcześniej podana do informacji uczestników. Cennik za kursy językowe znajduje się na stronie https://ams.po.opole.pl/index.php/kursy/kursy-jezykowe.
 16. Uczestnik biorący udział w wykładzie (w przypadku zajęć prowadzonych w formie tradycyjnej w sali) otrzyma stosowny wpis do indeksu.
 17. Uczestnictwo w przynajmniej 5 wykładach upoważnia uczestnika do otrzymania dyplomu ukończenia AMS.
 18. Świadectwo ukończenia AMS zostanie wręczone uczestnikom AMS podczas ostatniego wykładu. W przypadku decyzji Organizatora o przejściu na formę zajęć online dyplom będzie wysłany na adres e-mail Uczestnika.
 19. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminów wykładów, o czym uczestnicy będą informowani poprzez stronę internetową lub e-mail albo na zajęciach.
 20. Administratorem danych osobowych jest Politechnika Opolska z siedzibą w Opolu, 45-758 Opole, ul. Prószkowska 76. Inspektor ochrony danych w Politechnice Opolskiej dostępny jest pod adresem email: iod@po.opole.pl. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celu uczestnictwa w AMS. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu przez okres roku akademickiego. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
 21. Udział w rekrutacji do AMS jest jednocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do uczestnictwa w AMS oraz na publikowanie zdjęć i materiałów filmowych z wizerunkiem uczestnika na stronach internetowych Politechniki Opolskiej oraz w materiałach promocyjnych. Jest to również wyrażenie zgody na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji dotyczących AMS.