Regulamin

 1. Organizatorem Dziecięcej Politechniki Opolskiej, zwanej dalej DPO, jest Politechnika Opolska z siedzibą w Opolu, 45-758 Opole, ul. Prószkowska 76, zwana dalej Organizatorem.
 2. Propozycja uczestnictwa w DPO jest skierowana do dzieci urodzonych w latach 2007 – 2014 r.
 3. Zajęcia DPO planowane są w formie stacjonarnej, przy czym nie wyklucza się prowadzenia zajęć w formie zdalnej, to jest on-line, w szczególności z uwagi na sytuację epidemiczną. Informacja w zakresie formy prowadzenia zajęć będzie umieszczona na stronie internetowej: dpo.po.edu.pl.
 4. Zajęcia DPO w formie stacjonarnej odbywać się będą na zasadach określanych na bieżąco przez Organizatora.
 5. Bieżąca edycja DPO przewidziana jest maksymalnie dla 400 osób (dwie grupy po 200 osób).
 6. Zajęcia w formie stacjonarnej będą odbywać się w soboty (najczęściej druga sobota miesiąca) w terminie od listopada 2021 do kwietnia 2022 w Opolu – Zespół Dydaktyczny „Łącznik”, ul. Mikołajczyka 16:
  • grupa I zajęcia od godz. 9.00,
  • grupa II zajęcia od godz. 11.00
 7. W przypadku utworzenia tylko jednej grupy zajęcia będą się odbywać od godz. 9.00.
 8. Wykłady DPO, w przypadku formy zdalnej, będą udostępniane raz w miesiącu, zgodnie z ustalonym terminarzem zamieszczonym na stronie: dpo.po.edu.pl..
 9. Rekrutacja do DPO odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną w okresie od godz. 8.00 w dniu 4 października do godz. 24.00 w dniu 17 października 2021 r., poprzez rejestrację w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).
 10. IRK zarejestruje określoną liczbę kandydatów, którzy zostaną przyjęci do DPO. Pozostałe osoby zostaną umieszczone na liście rezerwowej.
 11. Wyniki rekrutacji do DPO zostaną przekazane rodzicom lub opiekunom drogą elektroniczną, na podany w formularzu rejestracyjnym adres, do dnia 28 października 2021r.
 12. W czasie rejestracji do DPO należy podać poprawny adres poczty elektronicznej niezbędny do zarejestrowania dziecka i prowadzenia późniejszej korespondencji.
 13. Nie otrzymanie w terminie podanym w pkt. 11 wiadomości elektronicznej o wyniku rekrutacji do DPO, wynikłego z podania przez rodzica lub opiekuna błędnego adresu poczty elektronicznej zwalnia Organizatora z obowiązku powiadomienia o wyniku rekrutacji oraz skutkuje usunięciem dziecka z listy DPO.
 14. Rezygnację z uczestnictwa dziecka w DPO należy zgłaszać wyłącznie drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość na adres: dpo@po.edu.pl. Do udziału w DPO kwalifikowane będą w takiej sytuacji kolejne dzieci z listy rezerwowej.
 15. Udział w bieżącej edycji DPO jest bezpłatny.
 16. Administratorem danych osobowych dziecka jest Politechnika Opolska w Opolu, ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole. Inspektor ochrony danych osobowych: iod@po.opole.pl. Przetwarzanie danych osobowych dziecka odbywa się na podstawie zgody rodzica lub opiekuna dziecka (art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), w celu wzięcia udziału przez dziecko w DPO. Dane dziecka będą przechowywane przez okres 12 miesięcy w celu dokumentowania udziału dziecka w DPO. Rodzicowi lub opiekunowi dziecka, którego dane dotyczą, przysługuje prawo:
  1. żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  2. wycofania zgody na przetwarzanie danych;
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  5. przenoszenia danych.
 17. Wysyłając formularz rejestracyjny w wersji elektronicznej, bez podpisu, ze swojego konta e-mail na adres DPO rodzic lub opiekun dziecka wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w nim zawartych dla potrzeb rejestracji i uczestnictwa dziecka w DPO. 
 18. Wysyłając zgłoszenie, o którym mowa w pkt. …. rodzic wyraża jednocześnie zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka dla potrzeb niekomercyjnych działań informacyjno-promocyjnych w formie relacji z wydarzenia na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i w materiałach promocyjnych Organizatora oraz przesyłanie pocztą elektroniczną informacji dotyczących DPO, a także na wykorzystanie wizerunku dziecka w materiałach filmowych i prasowych Organizatora. 
 19. DPO zastrzega sobie prawo zmiany terminów oraz tematów zajęć. Informacje o zmianach będą dostępne na stronie www.dpo.po.edu.pl
 20. Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do śledzenia strony internetowej DPO: www.dpo.po.edu.pl oraz do systematycznego odwiedzania strony www.dpo.po.edu.pl, na której zamieszczane będą aktualne informacje o DPO.