Regulamin

 1. Organizatorem Dziecięcej Politechniki Opolskiej, zwanej dalej DPO, jest Dział Promocji, Komunikacji i Kultury Politechniki Opolskiej z siedzibą w Opolu, 45-758 Opole, ul. Prószkowska 76, zwany dalej Organizatorem.
 2. Udział w DPO mogą wziąć dzieci w wieku 9-14 lat, urodzone w latach 2008–2013 r.
 3. Zajęcia DPO planowane są w formie stacjonarnej, przy czym nie wyklucza się prowadzenia zajęć w formie zdalnej, to jest on-line, w szczególności z uwagi na sytuację epidemiczną. Informacja w zakresie formy prowadzenia zajęć będzie każdorazowo umieszczona na stronie internetowej: dpo.po.edu.pl.
 4. Zajęcia DPO w formie stacjonarnej odbywać się będą na zasadach określanych na bieżąco przez Organizatora.
 5. Edycja DPO przewiduje 6 zajęć/spotkań od października 2022 r. do kwietnia 2023 r., z wyłączeniem miesiąca lutego 2023 r.
 6. Edycja DPO przewidziana jest maksymalnie dla 400 osób. Zostaną utworzone  maksymalnie dwie grupy: pierwsza i druga, po 200 osób każda z grup
 7. Zajęcia DPO w formie stacjonarnej będą odbywać się w soboty, w terminie od października  2022 r. do kwietnia 2023 r., w Zespole Dydaktycznym „Łącznik”, w Opolu, ul. Mikołajczyka 16:
  – grupa pierwsza: zajęcia od godz. 9.00,
  – grupa druga: zajęcia od godz. 11.00.
 8. W przypadku utworzenia tylko jednej grupy zajęcia DPO odbywać się będą od godz. 9.00.
 9. Wykłady DPO, w przypadku formy zdalnej, będą udostępniane raz w miesiącu, zgodnie z ustalonym terminarzem zamieszczonym na stronie: dpo.po.edu.pl.
 10. Rekrutacja do DPO odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną, w okresie od dnia 15 września 2022 r. od godz. 8.00, do dnia 26 września 2022 r. do godz. 24.00, poprzez rejestrację w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).
 11. Pozytywne zakończenie procesu rekrutacji do DPO wymaga dokonania opłaty rekrutacyjnej, w terminie do dnia 28 września 2022 r. W tytule przelewu napisać : DPO/ nazwisko i imię dziecka.
 12. Jednorazowa opłata rekrutacyjna za udział w DPO wynosi 150 zł od uczestnika.
 13. Na pisemną prośbę rodzica/opiekuna, wysłaną na adres: dpo@po.edu.pl  przy zgłaszaniu więcej niż jednego dziecka z rodziny możliwe jest obniżenie opłaty za drugie dziecko do 100 zł.
 14. Otrzymywanie na bieżąco informacji o statusie zgłoszenia do DPO oraz  wyniku rekrutacji wymaga pozostawienia domyślnie włączonej opcji: informuj e-mailem o nowych wiadomościach i informuj e-mailem o nowych powiadomieniach.
 15. Wyniki rekrutacji do DPO mogą zostać dodatkowo przekazane rodzicom lub opiekunom drogą elektroniczną, na podany w formularzu rejestracyjnym adres, do dnia 4 października 2022 r.
 16. Rezygnację z uczestnictwa w DPO należy zgłaszać wyłącznie drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość na adres: dpo@po.edu.pl.
 17. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w DPO do dnia 15 października 2022r., Organizator dopuszcza zwrot opłaty rekrutacyjnej.
 18. Administratorem danych osobowych dziecka jest Politechnika Opolska w Opolu, ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole. Inspektor ochrony danych osobowych jest dostępny pod adresem: iod@po.opole.pl. Przetwarzanie danych osobowych dziecka odbywa się na podstawie zgody rodzica lub opiekuna dziecka (art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), w celu wzięcia udziału przez dziecko w DPO. Dane dziecka będą przechowywane przez okres 12 miesięcy, w celu dokumentowania udziału dziecka w DPO. Rodzicowi lub opiekunowi dziecka, którego dane dotyczą, przysługuje prawo:
  – żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  – wycofania zgody na przetwarzanie danych;
  – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  – przenoszenia danych.
 19. Przesyłając formularz rejestracyjny w systemie IRK rodzic lub opiekun dziecka wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w nim zawartych na potrzeby rejestracji i uczestnictwa dziecka w DPO. 
 20. Przesyłając formularz rejestracyjny w systemie IRK rodzic lub opiekun wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka dla potrzeb niekomercyjnych działań informacyjno-promocyjnych, w formie relacji z DPO, na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i w materiałach promocyjnych Organizatora oraz przesyłanie pocztą elektroniczną informacji dotyczących DPO, a także na wykorzystanie wizerunku dziecka w materiałach filmowych i prasowych Organizatora. 
 21. DPO zastrzega sobie prawo zmiany terminów oraz tematów zajęć DPO. Informacje o zmianach będą dostępne na stronie www.dpo.po.edu.pl oraz, w miarę możliwości, drogą elektroniczną.
 22. Rodzice lub opiekunowie dziecka zobowiązani są do śledzenia strony internetowej DPO: www.dpo.po.edu.pl.