Konkurs plastyczny

Regulamin konkursu plastycznego

 1. Organizatorem konkursu plastycznego jest Politechnika Opolska z siedzibą w Opolu, dalej jako PO, a za jego przeprowadzenie odpowiada dyrektor biblioteki PO.
 2. Konkurs plastyczny jest adresowany do słuchaczy Dziecięcej Politechniki Opolskiej (DPO), zwanych dalej uczestnikami.
 3. Uczestnik ma do wyboru jeden z dwóch tematów:
  1) temat nr 1: „Koncert życzeń dla DPO – laurka z okazji 15-lecia”;
  2) temat nr 2: „15 lat minęło …. – wspomnień czar”.
 4. Uczestnik przesyła jedną pracę własnego autorstwa, dotąd niepublikowaną i nienagradzaną w innych konkursach, prezentującą życzenia z okazji 15-lecia DPO lub wspomnienia związane z działalnością DPO, zwaną dalej pracą.
 5. Pracę można przygotować w dowolnej technice, maksymalnie w formacie A4 oraz należy ją podpisać imieniem i nazwiskiem. Do pracy uczestnik dołącza wypełnione i podpisane oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu plastycznego, dalej Regulamin.
 6. Prace należy przesyłać do końca marca 2023 r, na adres: Biblioteka Politechniki Opolskiej, ul. Luboszycka 5, 45-036 Opole lub dostarczyć osobiście na wskazany adres.
 7. Wyboru trzech prac z każdego tematu, które zostaną nagrodzone nagrodami, dokona jury powołane przez organizatora, zgodnie z następującymi kryteriami: samodzielność wykonania, estetyka pracy oraz inwencja twórcza.
 8. Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego i rozdanie nagród nastąpi podczas wykładu Dziecięcej Politechniki Opolskiej w dniu 15 kwietnia 2023 r.
 9. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na stronie: www.bg.po.edu.pl.
 10. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:
  1) wyrażenie zgody rodzica / opiekuna prawnego uczestnika na przetwarzanie przez organizatora jego danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu plastycznego,
  2) wyrażenie zgody rodzica / opiekuna prawnego uczestnika na przeniesienie własności egzemplarza pracy konkursowej na rzecz organizatora oraz jej nieodpłatne publikowanie w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez organizatora oraz w Internecie,
  3) akceptacja Regulaminu.