Regulamin

 1. Regulamin Młodzieżowej Politechniki Opolskiej – edycja 2020/2021”, zwany dalej Regulaminem, określa zasady rekrutacji i uczestnictwa do Młodzieżowej Politechniki Opolskiej, zwanej dalej MPO, w ramach edycji 2020/2021. 
 2. Organizatorem MPO jest Politechnika Opolska z siedzibą w Opolu, ul. Prószkowska 76. 
 3. MPO jest adresowana do uczestników urodzonych w latach 2002 – 2006. 
 4. Zajęcia MPO odbywać się będą wyłącznie w formie online, w okresie od grudnia 2020 do maja 2021 r. 
 5. Wykłady MPO będą udostępnianie osobom zarejestrowanym raz w miesiącu, zgodnie z terminarzem zamieszczonym na stronie internetowej: www.mpo.po.edu.pl., po wcześniejszej zapowiedzi wysłanej przez organizatora drogą elektroniczną. 
 6. Rekrutacja do MPO odbywać się będzie wyłącznie na podstawie zgłoszeń wysłanych na adres: mpo@po.edu.pl
 7. Do zgłoszenia uczestnictwa w MPO niezbędne są, następujące dane: 
  1. 1) imię i nazwisko, data urodzenia i adres zamieszkania uczestnika,
  2. 2) imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy rodzica lub opiekuna uczestnika;
  3. 3) w przypadku zgłoszenia grupowego, o którym mowa w ust. 7 wymagane jest nadto podanie danych szkoły lub instytucji zgłaszającej i danych kontaktowych osoby zgłaszającej. 
 8. Uczestnika do MPO może zgłosić rodzic, opiekun lub nauczyciel. Zgłoszenie przez nauczyciela możliwe jest po uzyskaniu pisemnej zgody rodzica lub opiekuna uczestnika. Możliwe jest zgłoszenie przez jedną osobę większej liczby uczestników po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów zgłaszanych w ten sposób uczestników. 
 9. Zgłoszenie stanowi wyrażenie zgody na udział w MPO oraz akceptację Regulaminu. Ilość zgłoszeń jest nieograniczona. Udział w MPO i dostęp do wykładów otrzymają wyłącznie osoby, które zgłosiły się do MPO, zgodnie z ust. 6-8. 
 10. Wyniki rekrutacji do MPO oraz szczegóły organizacyjne zostaną przekazane drogą elektroniczną po zakończeniu rekrutacji. 
 11. Kontakt organizatora MPO z rodzicami, opiekunami lub nauczycielami odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną. 
 12. Rezygnację z uczestnictwa w MPO należy zgłaszać wyłącznie drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość na adres: mpo@po.opole.pl. Rezygnację może zgłosić wyłącznie rodzic lub opiekun uczestnika. 
 13. Administratorem danych osobowych jest Politechnika Opolska w Opolu (ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody rodzica lub opiekuna uczestnika, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu wzięcia udziału w MPO. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy, celem udokumentowania udziału uczestnika w MPO.
 14. Rodzicowi lub opiekunowi uczestnika, którego dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo, do: 
  1. żądania dostępu do danych uczestnika, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  2. wycofania zgody na przetwarzanie danych;
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  5. przenoszenia danych. 
 15. Organizator podaje adres poczty elektronicznej inspektora ochrony danych osobowych: iod@po.opole.pl
 16. Wysyłając zgłoszenie uczestnictwa w MPO drogą elektroniczną ze swojego adresu poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej organizatora, zgłaszający: 
  1. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w nim zawartych na potrzeby rejestracji i uczestnictwa w MPO;
  2. wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku uczestnika dla potrzeb niekomercyjnych działań informacyjno-promocyjnych w formie relacji z wydarzenia na stronie internetowej Politechniki Opolskiej, w mediach społecznościowych i w materiałach promocyjnych Politechniki Opolskiej oraz przesyłanie pocztą elektroniczną informacji dotyczących MPO;
  3. wyraża zgodę na wystąpienia uczestnika w materiałach filmowych i prasowych wykonywanych przez Politechnikę Opolską. 
 17. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany terminów wykładów, a uczestnicy będą o takich zmianach informowani na stronie: www.mpo.po.edu.pl oraz na podany przez rodzica lub opiekuna adres poczty elektronicznej. 
 18. Rodzice, opiekunowie lub uczestnicy MPO zobowiązani są do stałego korzystania z podanego adresu poczty elektronicznej, za pomocą którego organizator będzie się z nimi kontaktować oraz śledzenia strony internetowej: www.mpo.po.edu.pl.