Regulamin

 1. Niniejszy regulamin „Młodzieżowej Politechniki Opolskiej – edycja 2022/2023”, zwany dalej Regulaminem, określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w Młodzieżowej Politechnice Opolskiej, zwanej dalej MPO, w ramach edycji 2022/2023.
 2. Organizatorem MPO jest Politechnika Opolska z siedzibą w Opolu, ul. Prószkowska 76, zwana dalej także Organizatorem.
 3. MPO jest adresowana do osób urodzonych w latach 2004 – 2007 w wieku od 15 do 18 lat, zwanych dalej uczestnikami. 
 4. Udział w MPO jest płatny. Jednorazowa opłata rekrutacyjna za udział w MPO wynosi 150 zł od uczestnika.
 5. Na pisemną prośbę rodzica/opiekuna, wysłaną na adres: mpo@po.edu.pl  przy zgłaszaniu więcej niż jednego dziecka z rodziny możliwe jest obniżenie opłaty za drugie dziecko do 100 zł.
 6. Zajęcia MPO odbywać  się będą od października 2022 r. do kwietnia 2023 r.,  z wyłączeniem lutego 2023 r.
 7. Zajęcia MPO odbywać się będą w obiektach następujących wydziałów Politechniki Opolskiej w Opolu:
  – Budownictwa i Architektury, ul. Katowicka 48,
  – Ekonomii i Zarządzania, ul. Luboszycka 7,
  – Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, ul. Prószkowska 76,
  – Inżynierii Produkcji i Logistyki, ul. Sosnkowskiego 31,
  – Mechaniczny, ul. Mikołajczyka 5,
  – Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, ul. Prószkowska 76.
 8. W zajęciach MPO weźmie udział maksymalnie 180 osób, podzielonych na 6 grup, po 30 uczestników w każdej grupie. 
 9. Zajęcia MPO odbywać się będą raz w miesiącu, w soboty, w wymiarze do 90 minut. W ramach MPO każda grupa odbędzie 6 zajęć, na poszczególnych wskazanych w pkt 5 wydziałach Politechniki Opolskiej.
 10. Zajęcia w ramach MPO będą miały charakter warsztatowy, praktyczny i aktywizujący uczestników.
 11. Każdorazowo przed planowanymi na wybranym wydziale zajęciami Organizator przekaże zainteresowanym kilka propozycji tematów do wyboru. Uczestnik będzie miał możliwość wybrania najbardziej interesującego go tematu. Zgłoszenia wyboru tematu wraz z potwierdzeniem uczestnictwa przesyłać trzeba będzie każdorazowo na wskazany adres mailowy: mpo@po.edu.pl.
 12. W przypadku zagrożenia epidemicznego, zajęcia MPO odbywać się będą w formie zajęć zdalnych (online). W takim przypadku wykłady MPO zostaną udostępnianie uczestnikom raz w miesiącu, zgodnie z terminarzem zamieszczonym na stronie internetowej: www.mpo.po.edu.pl, po wcześniejszej zapowiedzi wysłanej przez Organizatora drogą elektroniczną. Temat wykładu wybiera Organizator.
 13. Rekrutacja do MPO odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną, w okresie od dnia 19 września 2022 r. od godz. 8.00, do dnia 28 września 2022 r. do godz. 24.00, poprzez rejestrację w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Uczestnika MPO zgłasza przedstawiciel ustawowy, w szczególności rodzic, który może zgłosić nie więcej niż 3 uczestników.
 14. Pozytywne zakończenie procesu rekrutacji do MPO wymaga dokonania opłaty rekrutacyjnej w terminie do dnia 30 września 2022 r. W tytule przelewu należy wpisać : MPO/ nazwisko i imię dziecka.
 15. Otrzymywanie na bieżąco informacji o statusie zgłoszenia rekrutacyjnego  do MPO oraz  wyniku rekrutacji wymaga pozostawienia domyślnie włączonych opcji: informuj e-mailem o nowych wiadomościach i informuj e-mailem o nowych powiadomieniach.
 16. Wyniki rekrutacji do MPO mogą zostać dodatkowo przekazane przedstawicielom ustawowym drogą elektroniczną, na podany w formularzu rejestracyjnym adres, do dnia 4 października 2022 r.
 17. Rezygnację z uczestnictwa w MPO można zgłaszać wyłącznie drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość na adres: mpo@po.edu.pl.
 18. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w DPO do dnia 15 października 2022 r. Organizator dopuszcza zwrot opłaty rekrutacyjnej.
 19. Zgłoszenie uczestnika uważa się za wyrażanie przez rodzica lub opiekuna zgody na udział uczestnika w MPO oraz akceptację Regulaminu.
 20. Organizator kontaktuje się z przedstawicielami ustawowymi uczestników MPO na bieżąco  poprzez stronę internetową www.mpo.po.edu.pl lub poprzez środki komunikacji elektronicznej, to jest e-mail.
 21. Podczas zajęć MPO uczestnik musi stosować się bezwzględnie do poleceń prowadzących zajęcia oraz Regulaminu.
 22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czas i sposób przybycia uczestników na zajęcia MPO.
 23. Administratorem danych osobowych jest Politechnika Opolska, ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody przedstawiciela ustawowego uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), w celu wzięcia udziału w edycji 2021/2022 MPO. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy, w celu dokumentowania udziału uczestników w MPO.
 24. Przedstawicielowi ustawowemu uczestnika MPO, którego dane dotyczą, przysługuje prawo:
  – żądania dostępu do danych uczestnika, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  – wycofania zgody na przetwarzanie danych,
  – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  – wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  – przenoszenia danych.
 25. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Politechniki Opolskiej: iod@po.opole.pl.
 26. Wysyłając zgłoszenie udziału w MPO w wersji elektronicznej, bez podpisu, ze swojego konta e-mail, na adres Organizatora MPO, przedstawiciel ustawowy:
  – wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rejestracji i uczestnictwa w MPO,
  – wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku uczestnika dla potrzeb niekomercyjnych działań informacyjno-promocyjnych w formie relacji z wydarzenia na stronach -internetowych Politechniki Opolskiej, w uczelnianych mediach społecznościowych i w materiałach promocyjnych oraz przesyłanie pocztą elektroniczną informacji dotyczących MPO,
  – wyraża zgodę na wystąpienia uczestnika w materiałach filmowych i prasowych wykonywanych przez media Politechniki Opolskiej.
 27. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć MPO. Uczestnicy będą informowani o zmianach poprzez stronę: mpo.edu.pl oraz na podany adres e-mail.
 28. Rodzice, opiekunowie i uczestnicy MPO zobowiązani są do stałego korzystania z adresu mailowego, za pomocą którego Organizator będzie się z nimi kontaktować oraz śledzenia strony internetowej: mpo.edu.pl.